Substrat

More Biogas

 

Substrat

 

 

Anläggningen har i dagsläget tillstånd att använda max 100 000 ton substrat. Inom denna ram räknar vi med att kunna producera 25 GWh som fordonsgas. Råvaran eller substraten är framförallt stallgödsel i olika former men också en väsentlig del källsorterat matavfall från kommunerna runt Kalmar.

 

Vi kommer att transportera 3-400 m3 substrat in till anläggningen varje vardag. På anläggningen finns en bufferttank på 1 500 m3 som blandar fast och flytande substrat och tjänar som utjämningslager för de tidpunkter när transporterna gör uppehåll.

 

Gödselmängderna fördelar sig på nötflygödsel 55 000 ton, svinflytgödsel 19 000 ton och fastgödsel från flera djurslag 5 000 ton.

Insamlingen av matavfall påbörjas under hösten 2014 och ökar sedan succesivt till en nivå på 20 000 ton. Den bearbetas och späds ut till en slurry med ts-halt på 16 %.

 

Delägare

  • 18 lantbrukare
  • Famax AB
  • Purac AB
  • Almi Invest.
  • Olof Pettersson
  • CA Fastigheter
  • Hund Holding
  • Kalmar Energi